ISO 50001 标准理解和解释

谁应参加?

所有希望进一步了解 ISO 50001标准的人员,他们可以是:

-  能源管理体系运行中的所有人员

-  需要使用 ISO 50001标准的人员

 

主要内容

·         能源管理体系的的背景介绍

·         管理者职责

·         能源方针和策划

·         实施和运行

·         检查

·         能源管理体系评审

培训目的

·         了解能源管理体系的目的和商业利益

·         ISO 50001的发展历程

·         能源管理体系的重点要求

·         理解ISO 50001要求的基本定义

·         理解能源管理体系法律法规要求

 

经验要求

 

下一步培训

·         能源管理体系内审员

·         其他持续改进课程

开始日期 结束日期 会场 预订课程
北京 现在预订
北京 现在预订
上海 现在预订
天津 现在预订
上海 现在预订